ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ

Τεχνικές Οδηγίες Κατασκευής Θερμομοϋγρομόνωσης Μεταλλικής Κεκλιμένης Στέγης
Οι εργασίες Θερμομόνωσης - Υγρομόνωσης περιλαμβάνουν:

Υπολογισμός των κλίσεων και τοποθέτηση οδηγών γεμίσματος.
Διάστρωση του θερμομονωτικού ελαφροσκυροδέματος παρασκευασμένο με POLITERM BLU (ημιέτοιμο ελαφροσκυρόδεμα, με προσθήκη τσιμέντου κατά την παρασκευή του στο εργοτάξιο σε πυκνότητα:200 ή 250 Kg/m3) ή POLIPLUS BLU (έτοιμοχρηστο ελαφροσκυρόδεμα σε πυκνότητα: 250 Kg/m3)σε μέσο πάχος από 10 - 20 cm και παράλληλη τοποθέτηση οικοδομικού πλέγματος οπλισμού.
Διαμόρφωση περιμετρικού τελειώματος με στερέωση μεταλλικής μετώπης.
Λείανση της τελικής επιφάνειας μετά την σκλήρυνση του POLITERM BLU με κατάλληλη μηχανή και απομάκρυνση της σκόνης με βιομηχανική σκούπα υψηλής απορρόφησης ή ξύσιμο της επιφάνειας την επόμενη μέρα με πήχη, όπως γίνεται στα υποστρώματα δαπέδων.
Αστάρωμα της επιφάνειας με ειδικό αστάρι ελεύθερο διαλυτών.
Θερμή κόλληση και σημειακή στερέωση της πρώτης ασφαλτικής μεμβράνης χωρίς ψηφίδα, χρησιμοποιώντας κατάλληλα βύσματα στερέωσης και ροδέλες συγκράτησης, όπως προβλέπεται απο τον κατασκευαστή.
Παράλληλη τοποθέτηση εξαερισμών εκτόνωσης υδρατμών.
Σημειώνεται ότι ο αριθμός των βυσμάτων στερέωσης ανά m2 θα πρέπει να προκύπτει από τη μελέτη αντοχής σε υποπίεση από άνεμο. Στην μελέτη αυτή λαμβάνεται υπόψη το ύψος του κτιρίου, ο τύπος (κάτοψη) και η κλίση της οροφής.
Τοποθέτηση με θερμή κόλληση της δεύτερης ασφαλτικής μεμβράνης στεγανοποίησης με ψηφίδα, καλύπτοντας όλα τα σημεία μηχανικής στερέωσης και τη μεταλλική μετώπη των απολήξεων.
Υπάρχει δυνατότητα να τοποθετηθούν μεμβράνες στεγανοποίησης τύπου: PVC, TPO κ.α.
Γενικά η εφαρμογή των μεμβρανών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη μεθοδολογία του εργοστασίου παραγωγής τους και με τη χρήση όλου του φάσματος των ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων της.


Πλεονεκτήματα Μεθόδου:

 

Ελαφρότητα Κατασκευής

Ταχύτητα & Οικονομία Κατασκευής

Υψηλό θερμομονωτικό αποτέλεσμα.

Βέλτιστη εκμετάλλευση θερμοχωρητικότητας δομικού στοιχείου.

Εξασφάλιση χαμηλότερου φορτίου έναντι άλλων εφαρμογών, καθόσον εξασφαλίζεται θερμομόνωση και κλίσεις με ένα υλικό.

Ενδείκνυται για βιοκλιματικό σχεδιασμό.