ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ

Με την θερμογραφία εντοπίζουμε θερμικές γέφυρες στο κέλυφος του κτηρίου, σημεία διαφυγής θερμού αέρα από το κτήριο, αγωγούς θερμού κρύου νερού ή αέρα μέσα στην κατασκευή ενός κτηρίου, διαφορετικά υλικά μέσα σε μία κατασκευή, ύπαρξη νερού μέσα στα υλικά και υποεπιφανειακές ανωμαλίες στα υλικά.

 

Οι φυσικές παράμετροι που επηρεάζουν την υπέρυθρη ακτινοβολία που μετράται κατά την θερμογράφιση είναι: η ικανότητα εκπομπής υπέρυθρης ακτινοβολίας της επιφάνειας (εκφράζεται από τον συντελεστή εκπομπής και συγκρίνεται με εκείνη του μέλανος σώματος) η επιφανειακή θερμοκρασία, η θερμική αγωγιμότητα, η θερμοχωρητικότητα, το πάχος του θερμαινόμενου στρώματος και η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας.

 

Οι μετρήσεις επηρεάζονται από τον συντελεστή εκπομπής του υλικού. Γενικά τα δομικά υλικά έχουν μεγάλο συντελεστή εκπομπής (μεγαλύτερο από 0,8).

 

 Εφαρμογές στα Κτίρια


- Ανίχνευση ενεργειακών διαρροών
- Μέτρια θερμομόνωση
- Θερμικές γέφυρες
- Εντοπισμός κατασκευαστικών σφαλμάτων
- Εγκλωβισμένες υγρασίες
- Καλυμμένες κατασκευές
- Εντοπισμός σφαλμάτων Η/Μ εγκαταστάσεων
- Σφάλματα σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
- Ανίχνευση διαρροών στα υδραυλικά
- Επιθεώρηση λειτουργίας συστημάτων κλιματισμού