ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ & ΣΤΕΓΩΝ

Α. ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ

Για θερμομόνωση & ταυτόχρονη δημιουργία κλίσεων με απ' ευθείας εφαρμογή της στεγανοποίησης, τοποθέτηση αποστραγγιστικής μεμβράνης και χώμα φύτευσης

 

ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ

 

Β. ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΗΜΙ-ΒΑΤΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ

Για θερμομόνωση & ταυτόχρονη δημιουργία κλίσεων με απ' ευθείας εφαρμογή της στεγανοποίησης

ΗΜΙ-ΒΑΤΟ ΔΩΜΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΥΓΡΟΜΕΤΡΙΑΣ
ΗΜΙ-ΒΑΤΟ ΔΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΥΓΡΟΜΕΤΡΙΑΣ
ΗΜΙ-ΒΑΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΩΜΑ
ΗΜΙ-ΒΑΤΟ ΘΟΛΩΤΟ ΔΩΜΑ

 

Γ. ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΒΑΤΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Για θερμομόνωση & ταυτόχρονη δημιουργία κλίσεων με απ' ευθείας εφαρμογή της στεγανοποίησης
με εξομαλυντική τσιμεντοκονία πλακιδίων & αρμούς διαστολής

1 ΒΑΤΟ ΔΩΜΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΥΓΡΟΜΕΤΡΙΑΣ 
ΒΑΤΟ ΔΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΥΓΡΟΜΕΤΡΙΑΣ

 


Δ. ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΒΑΤΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Για θερμομόνωση & ταυτόχρονη δημιουργία κλίσεων με απ' ευθείας εφαρμογή της στεγανοποίησης
& των πλακιδίων με αρμούς διαστολής

ΒΑΤΟ ΔΩΜΑ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΒΑΤΟ ΘΟΛΩΤΟ ΔΩΜΑ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Ε. ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΚΕΚΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Για θερμομόνωση που ακολουθεί τις κλίσεις της στέγης & απ' ευθείας εφαρμογή της
στεγανωτικής μεμβράνης ή και των κεραμιδιών

ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΣΤΕΓΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΡΦΩΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ
ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΣΤΕΓΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΛΑΣΠΩΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ
ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΣΤΕΓΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΩΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ
ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΣΤΕΓΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ
ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΣΤΕΓΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

 

ΣΤ. ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ

Για θερμομόνωση & ταυτόχρονη δημιουργία κλίσεων στο εσωτερικό της στέγης & στις περιμετρικές απολήξεις στην περίπτωση των εγκιβωτισμένων στεγών

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΗΣ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ

 

Ζ. ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΩΝ

Για θερμομόνωση με ταυτόχρονη δημιουργία κλίσεων με απ' ευθείας εφαρμογή της στεγανοποίησης

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΟΡΟΦΗΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΟΡΟΦΗΣ

 

Η. ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΣΤΕΓΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

Για θερμομόνωση που ακολουθεί τις κλίσεις της στέγης αμιαντολαμαρίνας & απ' ευθείας εφαρμογή
της στεγανωποίησης

ΕΝΘΥΛΑΚΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΛΑΜΑΡΙΝΑΣ