ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ

 

Τεχνικές Οδηγίες Κατασκευής Θερμομοϋγρομόνωσης Φυτεμένου Δώματος
Οι εργασίες Θερμομόνωσης - Υγρομόνωσης περιλαμβάνουν:

Αστάρωμα με ασφαλτικό αστάρι και εφαρμογή με θερμή κόλληση ασφαλτικής μεμβράνης φράγματος υδρατμών οπλισμένης με φύλλο αλουμινίου VAPOREX AL (APP) ή Νάιλον.
Υπολογισμός των κλίσεων, τοποθέτηση οδηγών γεμίσματος και διάστρωση του θερμομονωτικού ελαφροσκυροδέματος που παρασκευάζεται με POLITERM BLU (ημιέτοιμο ελαφροσκυρόδεμα, με προσθήκη τσιμέντου κατά την παρασκευή του στο εργοτάξιο σε πυκνότητα: 200 - 250 Kg/m3) ή POLIPLUS BLU (έτοιμοχρηστο ελαφροσκυρόδεμα σε πυκνότητα: 250 Kg/m3) σε πάχος ανάλογα των απαιτήσεων της κλιματικής ζώνης.
Μετά την σκλήρυνση του POLITERM BLU ή POLIPLUS BLU πραγματοποιείται αστάρωμα της επιφάνειας με ειδικό αστάρι IDROPRIMER ελεύθερο διαλυτών και θερμή κόλληση ασφαλτικής μεμβράνης ή μεμβράνες PVC κ.λ.π., ειδικές για προστασία έναντι των ριζών. 
Η εφαρμογή των μεμβρανών θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη μεθοδολογία του εργοστασίου παραγωγής τους και με τη χρήση όλου του φάσματος των ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων της.
Τοποθέτηση αποστραγγιστικής μεμβράνης PROTECTOR HDPE ή άλλο με κωνικές προεξοχές 8mm.
Τοποθέτηση μη υφαντού πολυεστερικού γεωυφάσματος στραγγιστηριού 150 g/m2.
Τοποθέτηση κροκάλας ως φυσικό φίλτρο.
Τοποθέτηση μη υφαντού πολυεστερικού γεωυφάσματος στραγγιστηριού 150 g/m2.
Τοποθέτηση χώματος φύτευσης.


Πλεονεκτήματα Μεθόδου:

 

Υπερελαφρότητα Κατασκευής

Ταχύτητα & Οικονομία Κατασκευής, καθώς εξασφαλίζει Θερμομόνωση & Κλίσεις με ένα μόνο υλικό!

Υψηλό θερμομονωτικό αποτέλεσμα.

Βέλτιστη εκμετάλλευση θερμοχωρητικότητας δομικού στοιχείου

Εξασφάλιση χαμηλότερου φορτίου έναντι άλλων εφαρμογών, καθόσον εξασφαλίζεται θερμομόνωση και κλίσεις με ένα υλικό.

Ενδείκνυται για βιοκλιματικό σχεδιασμό.

Άφθαρτο στην υγρασία.