ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

Τεχνικές Οδηγίες Κατασκευής Θερμομόνωσης

Οι εργασίες Θερμομόνωσης περιλαμβάνουν:

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και απορροφητική, απόλυτα υγιής, χωρίς σκόνη, σαθρά μέρη και υπολείμματα μονωτικών υλικών.


Πριν από την εφαρμογή του TEKTOTERM, η επιφάνεια πρέπει να διαβραχεί με κατάλληλο τρόπο ανάλογα με το είδος της:Σε περίπτωση επιφάνειας υψηλής απορροφητικότητας, εμποτίζεται όλη την επιφάνεια με το βελτιωτικό πρόσφυσης EDILSTIK και εφαρμόστε κατόπιν το TEKTOTERM στην υφιστάμενη υγρή εμποτισμένη επιφάνεια (φρέσκο σε φρέσκο).


Σε περίπτωση επιφάνειας χαμηλής απορροφητικότητας, πριν την εφαρμογή του TEKTOTERM, εφαρμόζεται σε ολόκληρη την επιφάνεια ένα πεταχτό χέρι σοβά που αποτελείται από τσιμέντο καιEDILSTIK. Η εφαρμογή γίνεται "fresh on fresh".


Κατασκευάστε τους ενδιάμεσους οδηγούς χρησιμοποιώντας αποκλειστικά TEKTOTERM. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν μεταλλικοί πήχεις (πάχους 5 mm). Μετά την εφαρμογή του TEKTOTERM, οι μεταλλικοί οδηγοί θα πρέπει να αφαιρεθούν προσεκτικά και τα κενά που αφήνονται θα πρέπει να γεμιστούν με TEKTOTERM. Οι ενδιάμεσοι οδηγοί θα πρέπει να τοποθετηθούν σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 2 m.
Στις γωνίες και στις ενάρξεις (όπως πόρτες, παράθυρα κτλ.) μπορούν να εφαρμοστούν γωνιόκρανα.
Μετά από ωρίμανση 7-10 ημερών τουλάχιστον ακολουθεί το τελικό χέρι φινιρίσματος με TEKTOTERMRASATURA.


Χρησιμοποιείστε προαιρετικά υαλόπλεγμα σοβά για την ενίσχυση του TEKTOTERM RASATURA στις ευθείες συμβολής μεταξύ υλικών του υποστρώματος με διαφορετικό μέτρο ελαστικότητας (πχ. Τούβλο - Σκυρόδεμα).
Εσωτερικά, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία, αλλάζοντας μόνο τα πάχη εφαρμογής.  


Πλεονεκτήματα Μεθόδου:

Ταχύτητα & Οικονομία Κατασκευής

Ενδείκνυται για Βιοκλιματικές Κατασκευές

Εξαιρετική Θερμομόνωση της τοιχοποιίας.

Υψηλή Διαπνοή της τοιχοποιίας & Παθητικός Αερισμός.

Βέλτιστη εκμετάλλευση της θερμοχωρητικότητας του τοιχείου.