ΒΑΤΟ ΔΩΜΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΥΓΡΟΜΕΤΡΙΑΣ

Τεχνικές Οδηγίες Κατασκευής Θερμομοϋγρομόνωσης σε Βατό Δώμα Υψηλής Υγρομετρίας με Φράγμα Υδρατμών
Οι εργασίες Θερμομόνωσης - Υγρομόνωσης περιλαμβάνουν:

Υπολογισμός των κλίσεων και τοποθέτηση οδηγών γεμίσματος.
Διάστρωση του θερμομονωτικού ελαφροσκυροδέματος που παρασκευάζεται με POLITERM BLU (ημιέτοιμο ελαφροσκυρόδεμα, με προσθήκη τσιμέντου κατά την παρασκευή του στο εργοτάξιο σε πυκνότητα: 200 - 250 Kg/m3) ή POLIPLUS BLU (έτοιμοχρηστο ελαφροσκυρόδεμα σε πυκνότητα: 250 Kg/m3) σε πάχος ανάλογα των απαιτήσεων της κλιματικής ζώνης.
Μετά την σκλήρυνση του POLITERM BLU ή POLIPLUS BLU πραγματοποιείται αστάρωμα της επιφάνειας με ειδικό αστάρι ελεύθερο διαλυτών,IDROPRIMER.
Τοποθέτηση διάτρυτης μεμβράνης για διαχύση υδρατμών 
Θερμή κόλληση της ασφαλτικής μεμβράνης.
Η εφαρμογή των μεμβρανών θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη μεθοδολογία του εργοστασίου παραγωγής τους και με τη χρήση όλου του φάσματος των ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων της.
Τοποθέτηση Γεωυφάσματος & Νάιλον ή Νάιλον διπλής στρώσης.
Εφαρμογή τσιμεντοκονίας ελάχιστου πάχους 6 cm, κατά προτίμηση οπλισμός από πλαστικό δίχτυ, κατάλληλο για τσιμεντοκονίες ή συρμάτινο πλέγμα.
Ταυτόχρονα γίνεται κατασκευή αρμών διαστολής περιμετρικά και όπου αλλού απαιτείται ώστε να προκύπτουν ελεύθερες επιφάνειες όχι μεγαλύτερες των16m2.
Κατόπιν της πλήρης ωρίμανσης της τσιμεντοκονίας τοποθετούνται τα κεραμικά πλακίδια με κατάλληλη ελαστική κόλλα πλακιδίων, χωρίς να καλύπτονται οι κατασκευαστικοί αρμοί της τσιμεντοκονίας.
Σφράγισμα των αρμών διαστολής με ελαστική μαστίχη πολυαουρεθανικής βάσεως, αφού προηγουμένως τοποθετηθεί κορδόνι αφρόδους πολυαιθυλενίου.
Στοκάρισμα των λοιπών αρμών μεταξύ των πλακιδίων με τσιμεντοειδή αρμόστοκο ανθεκτικό στις περιβαλλοντικές επιδράσεις.

 

Πλεονεκτήματα Μεθόδου:

 

Υπερελαφρότητα Κατασκευής

Ταχύτητα & Οικονομία Κατασκευής, καθώς εξασφαλίζει Θερμομόνωση & Κλίσεις με ένα μόνο υλικό!

Υψηλό θερμομονωτικό αποτέλεσμα.

Βέλτιστη εκμετάλλευση θερμοχωρητικότητας δομικού στοιχείου

Εξασφάλιση χαμηλότερου φορτίου έναντι άλλων εφαρμογών, καθόσον εξασφαλίζεται θερμομόνωση και κλίσεις με ένα υλικό.

Ενδείκνυται για βιοκλιματικό σχεδιασμό.

Άφθαρτο στην υγρασία.