ΒΑΤΟ ΔΩΜΑ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τεχνικές Οδηγίες Κατασκευής Θερμομοϋγρομόνωσης σε Βατό Δώμα (Εξώστης) για απ'ευθειας τοποθέτηση πλακιδίων
Οι εργασίες Θερμομόνωσης - Υγρομόνωσης περιλαμβάνουν:

Υπολογισμός των κλίσεων και τοποθέτηση οδηγών γεμίσματος.
Διάστρωση του θερμομονωτικού ελαφροσκυροδέματος που παρασκευάζεται με Politerm Blu Fein (ημιέτοιμο ελαφροσκυρόδεμα, με προσθήκη τσιμέντου κατά την παρασκευή του στο εργοτάξιο σε πυκνότητα: 300 Kg/m3) ή POLIPLUS FEIN (έτοιμοχρηστο ελαφροσκυρόδεμα σε πυκνότητα: 300 Kg/m3) σε πάχος ανάλογα των απαιτήσεων της κλιματικής ζώνης.
Μετά την σκλήρυνση του Politerm Blu Fein ή POLIPLUS FEIN πραγματοποιείται η τοποθέτηση της σπατουλαριστής κονίας.
Θερμή κόλληση της ασφαλτικής μεμβράνης.
Η εφαρμογή της ελαστικής τσιμεντοκονίας 2-συστατικών θα πρέπει να πραγματοποιειθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη μεθοδολογία του εργοστασίου παραγωγής τους. Συνηστάται να χρησιμοποιείται με οπλισμό.
Κατόπιν, τοποθετούνται τα κεραμικά πλακίδια με κατάλληλη ελαστική κόλλα πλακιδίων, αφήνοντας να δημιουργηθούν αρμοί σε κάναβο όχι μεγαλύτεροι των16m2.
Σφράγισμα των αρμών διαστολής με πολυουρεθανική μαστίχη 1ος-συστατικού.
Στοκάρισμα των λοιπών αρμών μεταξύ των πλακιδίων με τσιμεντοειδή αρμόστοκο ανθεκτικό στις περιβαλλοντικές επιδράσεις.


Πλεονεκτήματα Μεθόδου:

 

Υπερελαφρότητα Κατασκευής

Ταχύτητα & Οικονομία Κατασκευής, καθώς εξασφαλίζει Θερμομόνωση & Κλίσεις με ένα μόνο υλικό!

Υψηλό θερμομονωτικό αποτέλεσμα.

Διαπνοή & Παθητικός Αερισμός.

Βέλτιστη εκμετάλλευση θερμοχωρητικότητας δομικού στοιχείου

Εξασφάλιση χαμηλότερου φορτίου έναντι άλλων εφαρμογών, καθόσον εξασφαλίζεται θερμομόνωση και κλίσεις με ένα υλικό.

Ενδείκνυται για βιοκλιματικό σχεδιασμό.

Άφθαρτο στην υγρασία.